หมอยาติวเตอร์
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)
สถาบันติวสอบสายแพทย์  ยินดีต้อนรับ
MOR MATH  INSTITUTE 
โทร  083-6644484  ค่ะ  

ยินดีต้อนรับค่ะ
เปิดรับสมัคร นักเรียนติวสอบ ครั้งที่ 28 

 

อยากเป็น หมอ ทันตะ เภสัช  สัตวแพทย์ พยาบาล 
ก็ได้เป็น เมื่อมาเรียนกับเรา
facebook  : moryatutor medicine  
Add มานะคะ หากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติวเพื่อสอบ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 28


กลุ่มที่ 1  สัตวแพทย์  สมทบ  2558
ค่าลงทะเบียน    2,500 บาท / วิชา 
              แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัช  สัตวแพทย์ พยาบาล  เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข
1.คณิต
2.ชีววิทยา
3.เคมี
4.ฟิสิกส์
5.English
        
กลุ่มที่ 2  โควต้า  2558  
วิชาละ  2500  บาท 
คุณภาพ กว่า 10  ปีที่ทีมเราผลิต คุณหมอ หลายท่าน .....
            
  *** การจัดติวเป็นในนามเอกชน นศ.มข  และบัณฑิต  มข. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะที่สอบเข้า การติวขึ้นอยู่กับความสามารถของ ผู้ติว และ นักเรียน  เท่านั่น ผู้ปกครองนักเรียน อย่าได้หลงเชื่อ  ในกรณีแอบอ้าง ในการฝากเข้า หรือ สิ่งที่ผิดกฏหมาย ขอบพระคุณครับ 

หมายเหตุ  : น้องๆ สามารถดูสถานที่เรียน และ  บรรยากาศการสอนได้แล้ว ที่ ช่อง ตารางเรียน และ สถานที่เรียนครับ

เภสัช ม.ขอนแก่น 2558  เปิดรับสมัครแล้วคร้าบ

 

เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.ปลาย หรือ เทียบเท่า

สายวิทย์ -คณิต  


 Download  เอกสารการรับสมัคร และ รายละเอียดได้ที่นี่

 


 


 ____จอโปรเจคเตอร์ ____1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17
21
25
29
33
18
22
26
30
34
19
23
27
31
35
20
24
28
32
36
ด่วนมาก!!
 

 
โทรแจ้ง    083-6644484   เพื่อสมัครติว
ตอนนี้ กลุ่มที่ 1  รับ 30 คน
กลุ่ม 2  ครับ  60  คน
รายชื่อนักเรียน ปี 2558ดังนี้
ราชื่อเพิ่มเติมจากรอบที่1
          
         ลำดับที่              

             

 ชื่อ-นามสกุล                                                                                               

                    โรงเรียน                                    

   

ชำระเงิน                            

1.  ปวัน. สิริพยัตพงศ์  วชิรธรรมสาธิต  ชำระเงินแล้ว
 2.  ณพัชร์ชลิดา  ตันติเวชยานนท์  แก้งคร้อวิทยา  ชำระเงินแล้ว
 3.  ทัศนีย์  นุบาล  กัลยาณวัฒร  รอการชำระเงิน
4.   กิตติภูมิ  พิมพ์สุข  ต่อเนื่อง  ชำระค่าหนังสือ
5.  ปรางฤทัย  ต้นเเก้ว  เซนต์เมรี่ อุดรธานี  ชำระเงินแล้ว
 6.  ณัฎฐริณีย์  สุดเพาะ  แก่นนครวิทยาลัย  ชำระเงินแล้ว
 7.  นพรัตน์ รอดรังษี  หนองบัวแดงวิทยา ชำระเงินแล้ว
 8.  นิติธา  บัวสาย  สกลราชวิทยานุกูล  มัดจำแล้ว
 9.  ชนิกานต์ มุมจันดา  สกลราชวิทยานุกูล  มัดจำแล้ว
 10.  นรมล  ปลั่งกลาง  แก่นนครวิทยาลัย  รอการชำระเงิน
 11.  ปลายฝน  แก้วประทีป  แก่นนครวิทยาลัย  ชำระเงินแล้ว
 12  จิราภรณ์  วีระนุวานิชย์  กัลยาณวัตร  ชำระเงินแล้ว
 13  นิสารัตน์  เศรษตะ  อุบลรัตน์พิทยาคม  รอการชำระเงิน
 14  เมย์  จันทรา  บุรีรัมย์พิทยาคม  ชำระเงินแล้ว
 15  จิตติมา ศรีอัจฉริยะกุล  สกลราชวิทยานุกูล มัดจำแล้ว
 16  ศุภิสรา  สุ่มมาตย์  สารคามพิทยาคม  รอการชำระเงิน
 17  อัครวิทย์  ศรีวิเศษ  วาปีปทุม  ชำระเงินแล้ว
 18  กนกภรณ์  ไชยยงค์  ศรีโคตรบูรณ์  มัดจำแล้ว
 19  ธิดาพร สุธรรม    ศรีโคตรบูรณ์  มัดจำแล้ว
 20  จิตต์จุฑา  โพธิแท่น  ร่องคำ  ชำระเงินแล้ว
 21  สิริรัตน์  วรัญญานนท์   ร่องคำ  รอการชำระเงิน
 22  อัญตรา  วงษ์ชมภู  เตรียมอุดม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รอการชำระเงิน
 23 ภัทราวรีย์  เชง TCIS  รอการชำระเงิน
 24 จองแล้ว    รอการชำระเงิน
 25  นพรัตน์  สีวิกร  ปทุมเทพ  รอการชำระเงิน
 26  ณัฐริกาภรณ์ แก้วภิรมย์  ขอนแก่นวิทยายนต์  รอการชำระเงิน
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
รายชื่อนักเรียน  รุ่น 27  ปี 2557


      ลำดับ
   ชื่อ                 สกุล                                                              
       โรงเรียน                                      
             ชำระหนังสือ
 1  ศุภลักษณ์  ศรีประเสริฐ  กมลาไสย  ชำระแล้ว
 2  ปาลิกา  ตระเวทิธรรม
 ขอนแก่นวิทยายน  ชำระแล้ว
 3  ทศวรรณ  มากพันธ์ผล 
 สาธิตศึกษาศาสคร์  มข
 ชำระแล้ว
 4  ขวัญจิรา ชาลีคาร  ขอนแก่นวิทยายน  ชำระแล้ว
 5  สายศิริ  อ่อนมณี  ขอนแก่นวิทยายน  ชำระแล้ว
 6  ธนายุทธ  ริวน  ขอนแก่นวิทยายน  ชำระแล้ว
 7 ณัฐชญๅ   นราทอง  อุดรพิทยานุกูล  ชำระแล้ว
 8 mathurada   maneewong  kku  satit ชำระแล้ว
  9แล้ว  กัญญพัชร คำแก้ว  พล ชำระเงินแล้ว
 10  ธัญลักษณ์  ทุมดี  Kku satit ชำระเงินแล้ว
 11  พัสกร  จันทศร  ขอนแก่นวิทยายน ชำระเงินแล้ว
 12  ธนวัฒน์ ศักดิ์นาราโรจน์  ขอนแก่นวิทยายน  ชำระเงินแล้ว
 13  นิติกร บุตรเรือง 
 พยาบาล  หัวเฉียว
 รอชำระเงิน
 14   ปภัทณดา  สุจิตตัง  อุบลรัตน์  จ.โคราช  ชำระเงินแล้ว
 15  เจนจิรา  คิดชอบ  อุบลรัตน์ จ.โคราช  ชำระเงินแล้ว
 16  ริญญารัศมิ์  เจริญพีระสิน อุบลรัตน์  จ.โคราช   ชำระเงินแล้ว
 17  อรอนงค์   จันทิมา  อุบลรัตน์   จ.โคราช  รอการชำระเงิน
 18  กัญญาณัฐ  ภักดี  อุบลรัตน์  จ.โคราช  รอการชำระเงิน
 19  นิศารัตน์  สนขุนทด  อุบลรัตน์  จ.โคราช  ชำระเงินแล้ว
 20  ปิยวรรณ  พลเสนา  อุบลรัตน์   จ.โคราช ชำระเงินแล้ว
 21  ประดับพร    อ่อนสำอาง  อุบลรัตน์  จ.โคราช ชำระเงินแล้ว
 22  จิราภรณ์  เรืองชาญ  อุบลรัตน์ จ.โคราช รอชำระเงิน
 23  ชัญญาภรณ์  คุณเศรษฐ  บรบือวิทยาคาร  ชำระเงิน -2500

 24

24.1

 อันดามัน  สีสว่าง

อาริษา   ไชยเพ็ชร

 บรบือวิทยาคาร

บรบือวิทยาคาร

 ชำระเงิน

-2500

รอการชำระเงิน


 25 กิตติภูมิ พิมพ์สุข  ขอนแก่นวิทยายน 

 ชำระเงินแล้ว


 26  รอข้อมูล  ขอนแก่นวิทยายน  รอการชำระเงิน
 27  รัชนีกร เหลืองธนูศิลป์  สุรวิทยาคาร  ชำระเงินแล้ว
 28  สิริกัญญา  ทองมี  ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 ชำระเงินแล้ว

-9500

 29  ชวิศา ภูมิโคกรักษ์  สุรธรรมพิทักษ์  ชำระเงินแล้ว
 30  หัทยา   พรหมศิริ  ร่องคำ  รอการชำระเงิน
 31  วริศรา  บุตรสาพันธ์  ร่องคำ  รอการชำระเงิน
 32  ชลธิชา  พลาสิน  แก่นนครวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว
 33  ธัญญารัตน์ แสนวา สารคามพิทยาคม ชำระเงินแล้ว
 34  ชไมพร  มาตรบุตร  สารคามพิทยาคม  ชำระเงินแล้ว
 35  ปิยะธิดา  ทรัพย์เกิด  ราชโบริกานุเคราะห์  ชำระเงินแล้ว
 36  จงกลณี เหียนขุนทด  กัลยาณวัตร ชำระเงินแล้ว
 37  อัญชลีพร พินเขียว  กัลยาณวัตร  ชำระเงินแล้ว
 38  พรทิพย์  ทับกลาง สีชมพูศึกษา  ชำระเงินแล้ว
 39 ญาณัจฉา จันทมาตย์ เลยพิทยาคม  รอการชำระเงิน
40 กัญญาพัชร วงค์พูล  วัดเขมาภิรตาราม  ชำระเงิน
41  เมธนิยา  เรือนทิพย์  แก่นนครวิทยาลัย  รอการชำระเงิน
42  เปรมยุดา ศิริทองสุข  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาตร์)  ชำระเงินแล้ว

43

 ปัณณธร  เชื้อป้อง  ชุมแพศึกษา  รอการชำระเงิน


 

ณ  อาคาร ขวัญมอ  ม.ขอนแก่น
 
น้องๆ  สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่  Facebook   :  moryatutor medicine  


  I  คือ รอการชำระเงินลงทะเบียน
 P   คือ ชำระเงินแล้ว

                ธ.กรุงศรีอยุธยา     

             เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร  

                       
สาขา ม.ขอนแก่น ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 4381007820
ชื่อบัญชี เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด
                                                  

                  ธ.ไทยพานิชย์

      เสียค่าธรรมเนียมบริการ          

ธ.ไทยพานิชย์ ออมทรัพย์ สาขา ม.ขอนแก่น
เลขที่ 7932290749
ชื่อ เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด


                  ธนาคารทหารไทย

***   ฟรี ค่าบริการเมื่อชำระผ่าน

 counter ธนาคาร       

สาขา เซ็นทัลพลาซ่า ขอนแก่น            ออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 6302173395 

ชื่อบัญชี    เทพสถิตย์  กุลโคกกรวด   

                                                                               


 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา
คุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม นำสู่ความสำเร็จ  
 
 
โดย พี่ แพทย์ ทันตะเภสัช สัตวแพทย์ วิศวะ มข. และอาจารย์ ทุน พสวท      
 
 

ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รับรหัสผ่าน


Online: 1 Visits: 188,997 Today: 59 PageView/Month: 2,753