หมอยาติวเตอร์
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)
สถาบันติวสอบสายแพทย์  ยินดีต้อนรับ
MOR MATH  INSTITUTE 
โทร  083-6644484  ค่ะ  

ยินดีต้อนรับค่ะ
เปิดรับสมัคร นักเรียนติวสอบ ครั้งที่ 27 

ยินดีกับน้อง รุ่นที่ 27 ที่สอบได้ เป็น คุณหมอ 100 %  ครับ 

อยากเป็น หมอ ทันตะ เภสัช พยาบาล 
ก็ได้เป็น เมื่อมาเรียนกับเรา
facebook  : moryatutor medicine  
Add มานะคะ หากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติวเพื่อสอบ ประจำปี 2557 ครั้งที่ 27

กลุ่มที่ 1  ติวสอบโควต้า 2557 
              แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัช  สัตวแพทย์ พยาบาล  เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข
กลุ่มที่ 2  ติวสอบแพทย์ กสพท  ODOT  ,C-PERT
ติวทั้งหมด  5  วิชาหลัก 
1.คณิต
2.ชีววิทยา
3.เคมี
4.ฟิสิกส์
5.English
ค่าลงทะเบียน    12000  บาท  (ไปกลับ)
                      15000  บาท   (มีที่พัก)
คุณภาพ กว่า 10  ปีที่ทีมเราผลิต คุณหมอ หลายท่าน .....
            
  *** การจัดติวเป็นในนามเอกชน นศ.มข  และบัณฑิต  มข. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะที่สอบเข้า การติวขึ้นอยู่กับความสามารถของ ผู้ติว และ นักเรียน  เท่านั่น ผู้ปกครองนักเรียน อย่าได้หลงเชื่อ  ในกรณีแอบอ้าง ในการฝากเข้า หรือ สิ่งที่ผิดกฏหมาย ขอบพระคุณครับ 

หมายเหตุ  : น้องๆ สามารถดูสถานที่เรียน และ  บรรยากาศการสอนได้แล้ว ที่ ช่อง ตารางเรียน และ สถานที่เรียนครับ

 

 


 ____จอโปรเจคเตอร์ ____1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17
21
25
29
33
18
22
26
30
34
19
23
27
31
35
20
24
28
32
36
ด่วนมาก!!
 

 
โทรแจ้ง    083-6644484   เพื่อสมัครติว
ตอนนี้ กลุ่มที่ 1   รับสมัครเต็มแล้ว
เหลือกลุ่ม 2  ครับ  40 คน
           ลำดับ
   ชื่อ                 สกุล                                                              
       โรงเรียน                                      
             ชำระหนังสือ
 1  ศุภลักษณ์  ศรีประเสริฐ  กมลาไสย  ชำระแล้ว
 2  ปาลิกา  ตระเวทิธรรม
 ขอนแก่นวิทยายน  ชำระแล้ว
 3  ทศวรรณ  มากพันธ์ผล 
 สาธิตศึกษาศาสคร์  มข
 ชำระแล้ว
 4  ขวัญจิรา ชาลีคาร  ขอนแก่นวิทยายน  ชำระแล้ว
 5  สายศิริ  อ่อนมณี  ขอนแก่นวิทยายน  ชำระแล้ว
 6  ธนายุทธ  ริวน  ขอนแก่นวิทยายน  ชำระแล้ว
 7 ณัฐชญๅ   นราทอง  อุดรพิทยานุกูล  ชำระแล้ว
 8 mathurada   maneewong  kku  satit ชำระแล้ว
  9แล้ว  กัญญพัชร คำแก้ว  พล ชำระเงินแล้ว
 10  ธัญลักษณ์  ทุมดี  Kku satit ชำระเงินแล้ว
 11  พัสกร  จันทศร  ขอนแก่นวิทยายน ชำระเงินแล้ว
 12  ธนวัฒน์ ศักดิ์นาราโรจน์  ขอนแก่นวิทยายน  ชำระเงินแล้ว
 13  นิติกร บุตรเรือง 
 พยาบาล  หัวเฉียว
 รอชำระเงิน
 14   ปภัทณดา  สุจิตตัง  อุบลรัตน์  จ.โคราช  ชำระเงินแล้ว
 15  เจนจิรา  คิดชอบ  อุบลรัตน์ จ.โคราช  ชำระเงินแล้ว
 16  ริญญารัศมิ์  เจริญพีระสิน อุบลรัตน์  จ.โคราช   ชำระเงินแล้ว
 17  อรอนงค์   จันทิมา  อุบลรัตน์   จ.โคราช  รอการชำระเงิน
 18  กัญญาณัฐ  ภักดี  อุบลรัตน์  จ.โคราช  รอการชำระเงิน
 19  นิศารัตน์  สนขุนทด  อุบลรัตน์  จ.โคราช  ชำระเงินแล้ว
 20  ปิยวรรณ  พลเสนา  อุบลรัตน์   จ.โคราช ชำระเงินแล้ว
 21  ประดับพร    อ่อนสำอาง  อุบลรัตน์  จ.โคราช ชำระเงินแล้ว
 22  จิราภรณ์  เรืองชาญ  อุบลรัตน์ จ.โคราช รอชำระเงิน
 23  ชัญญาภรณ์  คุณเศรษฐ  บรบือวิทยาคาร  ชำระเงิน -2500

 24

24.1

 อันดามัน  สีสว่าง

อาริษา   ไชยเพ็ชร

 บรบือวิทยาคาร

บรบือวิทยาคาร

 ชำระเงิน

-2500

รอการชำระเงิน


 25 กิตติภูมิ พิมพ์สุข  ขอนแก่นวิทยายน 

 ชำระเงินแล้ว


 26  รอข้อมูล  ขอนแก่นวิทยายน  รอการชำระเงิน
 27  รัชนีกร เหลืองธนูศิลป์  สุรวิทยาคาร  ชำระเงินแล้ว
 28  สิริกัญญา  ทองมี  ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

 ชำระเงินแล้ว

-9500

 29  ชวิศา ภูมิโคกรักษ์  สุรธรรมพิทักษ์  ชำระเงินแล้ว
 30  หัทยา   พรหมศิริ  ร่องคำ  รอการชำระเงิน
 31  วริศรา  บุตรสาพันธ์  ร่องคำ  รอการชำระเงิน
 32  ชลธิชา  พลาสิน  แก่นนครวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว
 33  ธัญญารัตน์ แสนวา สารคามพิทยาคม ชำระเงินแล้ว
 34  ชไมพร  มาตรบุตร  สารคามพิทยาคม  ชำระเงินแล้ว
 35  ปิยะธิดา  ทรัพย์เกิด  ราชโบริกานุเคราะห์  ชำระเงินแล้ว
 36  จงกลณี เหียนขุนทด  กัลยาณวัตร ชำระเงินแล้ว
 37  อัญชลีพร พินเขียว  กัลยาณวัตร  ชำระเงินแล้ว
 38  พรทิพย์  ทับกลาง สีชมพูศึกษา  ชำระเงินแล้ว
 39 ญาณัจฉา จันทมาตย์ เลยพิทยาคม  รอการชำระเงิน
40 กัญญาพัชร วงค์พูล  วัดเขมาภิรตาราม  ชำระเงิน
41  เมธนิยา  เรือนทิพย์  แก่นนครวิทยาลัย  รอการชำระเงิน
42  เปรมยุดา ศิริทองสุข  สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาตร์)  ชำระเงินแล้ว

43

 ปัณณธร  เชื้อป้อง  ชุมแพศึกษา  รอการชำระเงินลำดับ   

                              ชื่อ  -  สกุล                                                                                                                    โรงเรียน            คอร์ส                                                ชำระเงิน 
 วีรภัทร     รัตนสุภา   ขอนแก่นวิทยาน    vet   P
2 ชุติมา       ศรีสว่าง ขอนแก่นวิทยายน vet   P
3 สิริกัญญา  สมยา ขอนแก่นวิทยายน

vet

  P
 4.  กมลชนก   ยสินพร
 หนองเรือวิทยา vet    P
 5.  พิริษา   ศรีวงษ์รักษ์
 หนองเรือวิทยา  vet    P
 6  ปฏิพัฒน์ ศรีมงคล  แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 7.  ทอฝันพิสัยสถาน แก่นนครวิทยาลัย   vet    P
 8.  จิดาภา ไพรพยอม แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 9.  ศตพร  ชัยศรี  แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
10.  จิฏรางคนางค์ เพชรคีรี จุฬาภร ณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  vet    P

 11.  จิราวรรณ  พลเนตร  ขอนแก่นวิทยายน2  vet    P
 12.  ชฎาภา   ฟองฤทธิ์    แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 13.  ทิพยาภา  ปองนาน  แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 14. ปรีดาพร  บาตรโพธิ์   แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 15.  วิภาลักษณ์  ช่างเหล่า  แก่นนครวิทยาลัย vet    P
 16.  ณัฐธิดา  วรรณสัย  แก่นนครวิทยาลัย  vet    P
 17.  ไนยชน รัตนวิเศษฏิกูล ขอนแก่นวิทยายน   VET    P
 18. คณิตา ลือนาม  สุรนารีสิทยา   VET   P
 19 ณัฐภัทร์  ถาบูลแสน 
VET   P
 20  พัชญ์สนี มาวัน    VET   P
 21  มนัสนันท์  พลซักซ้าย  รร.สาธิต ม.ขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)  VET   P
 22  นฤมล   กมลรัตน์    รร.ราชสีมาวิทยาลัย  VET    P
 23  กำลังรอ    VET        p
 24 กาญจน์   รัตนเพียร รร.เบญจมมหาราช  VET      p
 25  รัศมี  ลาภจิตร  รร.มารีย์วิทยา  VET      p
 26  กฤติยา  ผาจวง    รร.ปทุมเทพวิทยาคาร  vET    p
 27  พงศกร  บุญศรีมณีชัย  รร.ปทุมเทพวิทยาคาร pharmacy    p
 28  พรสุดา  สุขมณี  รร.สุรธรรมพิทักษ์  VET    I
 29  กำลังโหลดข้อมูล    VET    
 30  รัตนา  รัตนกุล  ม.รัตนบัณฑิต  VET    P
 31  วีรพงศ์  สุดนาดี  ม.รามคำแหง  VET    P
 32  ปทิตตา  นรากรมังคลา  รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  VET    P
 33  พรสุดา  สุขมณี  รร.สุรธรรมพิทักษ์  VET    I
 34  ผกามาส จารุจินดา  รร.ปราจินราษฎรอำรุง  VET    P
 35  ณรงค์ศักดิ์  ธรรมวงษ์  รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  VET    P
 36  ชวิศา  ดลรวีธนากิจ  รร.เบ็ญจะมะมหาราช  VET    P
 37  สุวลักษณ์  ธงไชย     รร.สิรินธร  VET    P
 38  จารุภา เพิ่มทรัพย์  ขอนแก่นวิทยายน  BIO    P
 39  วีรนันท์  เคียงวงศ์  ขอนแก่นวิทยายน BIO    P
 40  เบญจวรรณ  หอมตา  ขอนแก่นวิทยายน  BIO    P

 41

42

43

 ณพิชา  กระแสร์ 

ศุภลักษณ์  ศรีประเสริฐ

ณัฐชญา  นราทอง

ขอนแก่นวิทยายน

กมลาไสย

อุดรพิทยานุกูล

 BIo

VET

VET

 

 P

I

I

 

ณ  อาคาร ขวัญมอ  ม.ขอนแก่น
 
น้องๆ  สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่  Facebook   :  moryatutor medicine  


  I  คือ รอการชำระเงินลงทะเบียน
 P   คือ ชำระเงินแล้ว

                ธ.กรุงศรีอยุธยา     

             เสียค่าธรรมเนียมธนาคาร  

                       
สาขา ม.ขอนแก่น ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 4381007820
ชื่อบัญชี เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด
                                                  

                  ธ.ไทยพานิชย์

      เสียค่าธรรมเนียมบริการ          

ธ.ไทยพานิชย์ ออมทรัพย์ สาขา ม.ขอนแก่น
เลขที่ 7932290749
ชื่อ เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด


                  ธนาคารทหารไทย

***   ฟรี ค่าบริการเมื่อชำระผ่าน

 counter ธนาคาร       

สาขา เซ็นทัลพลาซ่า ขอนแก่น            ออมทรัพย์ 

เลขที่บัญชี 6302173395 

ชื่อบัญชี    เทพสถิตย์  กุลโคกกรวด   

                                                                               


 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา
คุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม นำสู่ความสำเร็จ  
 
 
โดย พี่ แพทย์ ทันตะเภสัช สัตวแพทย์ วิศวะ มข. และอาจารย์ ทุน พสวท      
 
 

ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์ :
รับรหัสผ่าน


Online: 1 Visits: 166,433 Today: 80 PageView/Month: 3,948